ANBI

A. Algemene gegevens

Aalsmeerse Cama Gemeente
Postbus 385
1430 AJ Aalsmeer
Email: info@cama-aalsmeer.nl – Secretariaat

Fiscaalnummer/RSIN: 8101.77.882
De gemeente is lid van de Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten in Nederland (ABC)

B. Samenstelling bestuur

Voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuursleden, de raad of oudsten van de ACG.

C. Doelstelling en visie

Wij zijn een evangelische gemeenschap die volop wil staan in de christelijke traditie, die zich van harte verbonden weet met andere kerken in Aalsmeer, en landelijk betrokken is bij het kerkgenootschap ABC. Een kerk met oog voor gezinnen waar ontmoeting en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Waar we samen bouwen aan een gemeenschap van discipelen, elkaar ondersteunen, bemoedigen en bevragen op ons leven met Jezus. Met als doel om in ons dagelijkse leven het Evangelie handen, voeten en een stem te geven door betrokken te zijn in de directe samenleving en daar het Goede Nieuws – dat God in Jezus deze wereld niet los heeft gelaten – te delen.

Visie: Jezus vinden, Jezus volgen, Jezus verkondigen.

D. Beloningsbeleid

De gemeente heeft momenteel 1 medewerker in dienst.
De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werk.
Gemeentelijke activiteiten worden hoofdzakelijk georganiseerd door leden van de gemeente; ook zij ontvangen daar geen financiële vergoeding voor.

E. Beleidsplan en activiteiten

Onze zondagse samenkomsten zijn een rustpunt en bezinningsmoment in ons jachtige leven: voor ontmoeting, gebed en onderwijs. Hier bezien we ons leven in het licht van de Bijbel om ons geloof te verdiepen en te bevragen. We bidden samen en zingen liederen om God te eren. Verdieping van ons geloof vinden we belangrijk omdat we zo ontdekken wat de betekenis is voor alle terreinen van ons leven. We ervaren een verantwoordelijkheid om onze kinderen te laten zien wie Jezus is, en hen te helpen om volwassen te worden in deze maatschappij.
We zijn ons bewust dat ons leven met Jezus gestalte krijgt in ons dagelijks leven, door met onze tijd en bezit dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in Aalsmeer. Dit doen we op ons werk, op school, en als buurtbewoner. Als kerk zijn we zichtbaar en tastbaar door: een eigen en herkenbare ontmoetingsplek, door onze kringen in de buurt en onze digitale presentatie op Internet. Daarnaast willen we via verschillende diaconale projecten vanuit ons geloof een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. In het bewustzijn dat onze opdracht verder rijkt willen we vanuit onze overvloed bijdragen aan de Evangelieverspreiding in buitenland en beloofd land. Dit alles om vanuit liefde onze buren, vrienden, dorpsgenoten en de wereld te dienen met het Evangelie.

Een verslag en overzicht van onze specifieke activiteiten is te vinden onder het menu-item “Activiteiten”

F. Voorgenomen bestedingen

De ACG kent een financieel boekjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december.
Per jaar wordt een financieel jaarverslag opgesteld dat bestaat uit:
– winst- en verliesrekening
– balans
– begroting voor het volgend jaar
Deze stukken worden gecontroleerd door een kascontrolecommissie en vervolgens besproken en goedgekeurd op de voorjaarsledenvergadering van de ACG.

G. Financieel jaarverslag 2017

We geven hier inzicht in onze laatste afgesloten boekjaar, indien u de noodzaak kunt aantonen zijn eerdere jaarverslagen beschikbaar.

ACG Jaarverslag 2017

ACG Begroting 2018 + toelichting